انجيل مرقس آيه 01:01 ~ 01:45

كليسای آنلاين ‌مجازی

انجيل لوقا آيه 11:01 ~ 11:54

 

درود بر مسيح مقدس  ؛   درود بر مريم مقدس

سازنده كليسا: « بهمن انصاري »

 

 

 

 

 

 

< h5>

 

انجيل مرقس آيه 07:01 ~ 07:37

 

انجيل لوقا آيه 17:01 ~ 17:37

 

انجيل متي آيه 01:01 ~ 01:25 

 

انجيل يوحنا آيه 01:01 ~ 01:51

 

انجيل متي آيه 02:01 ~ 02:25

 

انجيل يوحنا آيه 03:01 ~ 03:36

 

انجيل متي آيه 05:01 ~ 05:48

 

انجيل يوحنا آيه 10:01 ~ 10:42

 

انجيل متي آيه 07:01 ~ 07:29

 

انجيل يوحنا آيه 14:01 ~ 14:31

 

انجيل متي آيه 12:01 ~ 12:50

 

انجيل يوحنا آيه 16:01 ~ 16:33

 

 

 

 

ای پدر،‌ نام تو مقدس ‌باد. گناهان ‌ما را ببخش چنانکه‌ ما نیز، آنانکه بر ما گناه ‌کردند را‌می‌بخشیم. ملکوت،قدرت‌و‌جلال از آن توست تا‌ ابدالاباد،آمین. (كتاب‌مقدس؛عهدجديد،انجيل،متی،آيه۶:۹تا۶:۱۱)

تماس با ما

 

 

Design: Bahman Ansari & HistoryBook.ir   |  Copyright © 2012 ~ 2015 ; All Rights Reserved

كليساي آنلاين مجازي

كليساي آنلاين

آكليساي مجازي

holly church online

كليساي آنلاين تهران

نيايش انجيل

كتاب مقدس- عهد جديد - انجيل صوتي

دانلود اناجيل اربعه در كليساي آنلاين

عبادت در كليساي مجازي انلاين

سفر مجازي به كليساي رم

<-كليسا آنلاين مجازي -> <-BlogDescription->

<-BlogTitle->

دانلود كليسا
ديدن كليسا مجازي

كليسا

Free Template Blog