دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

با وجود انعقاد پيمان‌نامه‌های شوم گلستان و ترکمانچای و از دست دادن بخشی از ولایات سرزمین قفقاز، دوران پادشاهی قاجار موقعیت آزادتری از نظر تداوم و تحول میراث فرهنگی برای ایرانیان به وجود آورد. از دست رفتن این سرزمین ها نخستین شکست در ذهنیت جهانی و همچنین در داخل جامعه ایران از نظام سلطنتی قاجار بود که از نظر سیاسی یک چهره در حال زوال از این سلسله را تصویر می کرد و چهره تاریخی ایران را برای همیشه تغییر می داد.
با ظهور دوره پهلوی، پادشاهی دوران قاجار به نحوه ای منفی تصویر شد و از آن به عنوان «دوره انحطاط، دوره از دست رفتن سرزمین های ایران، دوره شکست، ستمکاری، خرافات، فساد و قدری هم مضحکه و هزل» نام برده شد.
تصاویری، چه از شخصیت فتحعلی شاه که در قصر نگارستان سرسره ای داشته و با محبوبه هایی دوران خوشی را می گذرانده، چه از دوره ناصرالدین شاه و حکایت های مضحک از سفر فرنگ او و چه از بی عرضگی و سبیل های آویزان مظفرالدین شاه، در اذهان مردم و در متون تاریخ قاجاریه باقی مانده است.
در تاریخ قاجاریه رنگ خاکستری وجود ندارد و حتی جنبه های مثبت و با قهرمان سازی های این دوران هم در انزوا و جدا از مقطع تاریخی که این شخصیت ها در آن ظهور کرده اند برخورد شده است: «شخصیت امیر کبیر نمونه روشن آن است.»
در عصر پهلوی، با تمرکز بر روی دوران باستان و جلوه بیشتر گذشته، دوران نزدیک می بایست در سایه تاریکی باقی می ماند: «نوعی اثبات گرایی در این تصویر به خوبی مشهود است. با نمایش دوره قاجار به عنوان جامعه ای خرافاتی که بلد نبودند کارخانه بسازند و طبقه علما و فقها برآن نفوذ داشتند، این دوگانگی و تضاد خیلی بیشتر جلوه می کرد. در حالی که همه جوامع گاهی در حال اعتلا و در دوره ای هم درحال زوال هستند.»
ایران دوره قاجار از مشکلات و وضعیت هایی رنج می برد: «در پایان قرن ۱۸ میلادی پس از یک دوره ۷۵ ساله منازعات داخلی، ایران گرفتار بحران های سیاسی، نزاع های ایلیاتی شدید و از دست دادن جمعیت زیادی در پایتخت (اصفهان) و شهرهای بزرگ دیگر شد.»
با عواملی که در دوره افشاریه و زندیه به وجود آمده بود- از جمله نا امنی جاده ها- تجارت خارجی و ارتباط با خارج از جنوب و شمال کشور تنزل کرد و دولت قاجاریه هنگامی به روی کار آمد که ایران وضعیت بسیار وخیمی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی داشت.
ایرانیان به ثبات سیاسی نسبی که در دوران قاجاریه برقرار شد توجه زیادی نمی کنند: «انسجام ایرانی را که امروز می شناسیم، مدیون آغا محمدخان قاجار هستیم. او علیرغم خشونت هایی که در جنگ های مختلف به کار برد، از دیدگاه مورخان آن دوران، قهرمان ایران به شمار می رفت. علیرغم آغاز جنگ های عقیدتی، در دوران او ایران از جنگ های داخلی تا اندازه زیادی بری ماند.»
اصولا دولت قدرت ساختن یک جامعه متمرکز را نداشت. این خاصیت «نفت» بود که تا مدت ها بعد یعنی تا زمان "سردارسپه" و دوره پهلوی هنوز وجود نداشت.
قاجاریه در مقایسه با کشورهای دیگر دنیای اسلام خاور میانه از جمله مصر و حتی دولت عثمانی کارنامه روشن و جذابی دارد.
فتحعلی شاه قاجار از زمان ولایتعهدی درپایان دوره زندیه در درگاه کریم خانی در شیراز رشد کرده، با فرهنگ فرهیخته و پیچیده آن آشنا شده و از فرهنگ ایلیاتی قاجاری فاصله گرفته بود:«در تمام دوره قاجاریه پیوند دربار و دولت با جنبه های فرهنگی جامعه غنی و مستحکم بوده است.»
انتقال فرهنگی که در واقع مدیون دوره زندیه است در یک دوره ۳۰ ساله در نیمه قرن هیجدهم در پایتخت وقت – شیراز – فرهنگ هنری و ادبی ایران را تغییر داد: «قاجاریه این میراث را به تهران و تبریز منتقل کرده و در آنجا آن را رشد دادند.»
«نوعی فرهنگ بومی – فرنگی در این دوران ساخته شد که با دوره درون پرور و برون پیوند پهلوی و انقیاد یکسره در برابر سیطره قدرت غرب آن بسیار تفاوت داشت.»
«یک نوع اعتماد به نفس فرهنگی در انعکاس ادبی، هنری و فکری دوره قاجاریه وجود داشت. یعنی بکلی سرسپرده فرهنگ غرب و فرنگی نبود اما می توانست عناصری از آن را جذب کند و جزو فرهنگ خود کند.»

ناصرالدين شاه قاجار

نگاهی نو به تاريخ قاجار
3.5 (70%) 10 votes

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

دانلود کتاب در شبکه‌های اجتماعی

کانال تلگرام کافه کتاب سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام

کانال دانلود کتاب در تلگرام كانال تلگرام آقای نویسنده

صفحه دانلود کتاب در فیسبوک صفحه آقای نویسنده در توییتر

صفحه دانلود کتاب در گوگل‌پلاش صفحه آقای نویسنده در اینستاگرام

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود رایگان کتاب انقلاب مشروطه، از آغاز تا انجام دانلود کتاب تاریخ هرودوت دانلود کتاب تاریخ طبری دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك